Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Verklaring van de kerkenraad Verklaring van de kerkenraad
Bijzondere visitatie – artikel 4 en 5 uit ordinantie 10 van de kerkorde
Artikel 4.  Arbeidsveld
1.  De colleges voor de visitatie hebben tot taak
-  zich op de hoogte te stellen van het geestelijk leven van de gemeenten,
-  onderzoek te doen naar de wijze waarop de gemeenten gehoor geven aan haar roeping en naar de vervulling van de ambten en diensten,
-  te bemiddelen - door het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation - in geval van moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen, behoudens het bepaalde in ordinantie 11.
 
2.  Het arbeidsveld van de colleges voor de visitatie omvat ook de visitatie van de predikanten in algemene dienst.
 
Artikel 5.  Werkwijze
1.  Het regionale college voor de visitatie draagt ervoor zorg dat elke gemeente, gelegen in de classes die in de desbetreffende regio samenwerken, ten minste eenmaal in de vier jaar door twee visitatoren wordt bezocht.
 
2.  Het regionale college voor de visitatie kan - wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of wanneer een kerkenraad of het breed moderamen van een meerdere ambtelijke vergadering daartoe een verzoek heeft gedaan - een tussentijdse buitengewone visitatie houden. Ook kan het college zich zo nodig schriftelijk dan wel mondeling met de betrokken kerkenraad, ambtsdragers of gemeenteleden in verbinding stellen.
3.  Het generale college voor de visitatie geeft als samenbindend orgaan voor de visitatie algemene leiding aan de visitatie en verleent alleen in overleg met het betreffende regionale college voor de visitatie bijstand bij de visitatie in de classes.
4.  In de gemeente waar een visitatie wordt gehouden, wordt op verzoek van en in overleg met de visitatoren een vergadering van de kerkenraad belegd onder voorzitterschap van een van de visitatoren.
5.  De leden van de kerkenraad en allen die daarnaast door visitatoren worden opgeroepen, zijn gehouden in deze kerkenraadsvergadering aanwezig te zijn en - in geval van verhindering - daarvan tevoren met redenen omkleed melding te maken.
terug
 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-10-2019 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur
Orde van dienst
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.